V? QU?NG LI?N

亚洲男人天堂2019av

Naêm 1990 sa?n pha?m BLACK BEAR ?a? chính th?ùc b??ùc va?o thò tr???ng Vie?t Nam. Co?ng ty Caàu tru?c Thang maùy Qua?ng Lie?n ????c tha?nh la?p va?o naêm 1995 hoa?t ?o?ng ?eán nay ?a? tre?n 20 naêm. Qua?ng Lie?n ????c Cu?c thanh tra an toa?n lao ?o?ng Quoác gia caáp giaáy pheùp cheá ta?o thieát bò na?ng ha? (15/GP-TBN) va? giaáy pheùp cheá ta?o laép ?a?t thang maùy, thang ta?i ha?ng (15/GP-TM). ?oàng th??i, Qua?ng Lie?n ????c Co?ng ty Co? phaàn H??u ha?n C? khí Cheng Day ?a?i Loan u?y quyeàn la?m to?ng ?a?i lyù caùc sa?n pha?m nh? palaêng hie?u Vónh Thaêng ( BLACK BEAR ) ta?i Vie?t Nam.
s?n ph?m